Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

You can download these guidelines as a PDF file from here.

 1. The scientific journal Standard Language (in Lith. Bendrinė kalba) accepts articles in Lithuanian or English. Submission in other languages is also available upon consultation with the editors. In addition to the article, an abstract (up to 200 words), summary (around 1 page) and keywords must be provided. If the article is written not in English, the title, abstract, summary and keywords should be provided also in English.
 2. In the submitted text file, the following should be provided: full name and surname of the author, the author’s affiliation (institution), the main topics of the author’s scientific research, the title of the article, an abstract, keywords, the text of the article, the list of references and the list of abbreviations (if applicable), and a summary. (Summaries are not necessary for short reviews or discussion papers).
  Date of the submission, postal address of the author’s affiliation (institution) and (or) author’s e-mail should be added on the last page of the article.
  Illustrations must be provided in the suitable sections in the text file. If the illustrations are of high quality, they can be sent as a supplementary file. It is recommended to submit the entire article as a supplementary file in .pdf format. Various multimedia files can also be added as supplementary files.
 3. Since the journal follows a double-blind peer-review policy, the author’s name or references to the authorship of other articles should not be present in the text (for example, “As I have stated earlier [Author 2019: 56]”, etc.).
 4. The authors bear full responsibility for the quality of the language of the article. If the article is not in the author’s native language, the author may be asked to ensure that the text is edited by a native speaker editor prior to submission for publication.
 5. The article must be in an MS Word format (.doc or .docx) that runs on the Windows operating system. Fonts Palemonas or Times New Roman are to be used. The font Palemonas can be downloaded from the website of the State Commission of the Lithuanian Language (http://www.vlkk.lt/media/public/file/Palemonas/Palemonas-3.1.zip). In cases where other non-standard fonts are used, the font files and the text file are to be sent in .pdf format as a supplementary file to the article.
 6. In citing sources within the text, please include the following in parentheses in the following order: the last name(s) of the author, compiler(s) or editor(s), then the year and after a colon the page numbers; separate works should be separated with a semicolon, for example: (Jablonskis 1997: 59–62; Aliūkaitė et al. 2017: 40; Gaivenis, Keinys 1990: 8). The title of collective work should be abbreviated (LKE 2008: 50). The list of references and bibliographical references in the text should be in Latin characters as provided in the following table:
  Source Citing sources within the text Presentation in the list of references
  A book of one author (Ragaišienė 2010) Ragaišienė Vilija 2010: Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse: daktaro disertacija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
  (Jablonskis 1997) Jablonskis Jonas 1997: Lietuvių kalbos gramatika. 3-ias fotogr. leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
  (Kolbe 2008) Kolbe Daniela 2008: Complement Clauses in British Englishes: daktaro disertacija, Trier: University of Trier.
  (Robins 2006) Robbins Richard H. 2006. Cengage Advantage Books: Cultural Anthropology: A Problem-Based Approach, New York: Wadsworth.
  (Krajewski 2013) Krajewski Józef 2013: Wilno i okolice: przewodnik, Piastów: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”.
  A book of two authors (Gaivenis, Keinys 1990) Gaivenis Kazimieras, Keinys Stasys 1990: Kalbotyros terminų žodynas, Kaunas: Šviesa.
  (Klimov, Xalilov 2003) Klimov Georgij, Xalilov Magžig 2003: Slovaŕ kavkazskix jazykov. Sopostavlenie osnovnoj leksiki, Moskva: Vostočnaja literatura, RAN.
  (Hock, Joseph 2009) Hock Hans H., Joseph Brian D. 2009: Language History, Language Change, and Language Rrelationship: An Introduction to Historical and Comparative Linguistics, 2nd rev. edn., Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
  A book of three or more authors (Aliūkaitė ir kt. 2017) Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura 2017: Kalbos variantiškumas ir jos vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  (Nübling ir kt. 2012) Nübling Damaris, Fahlbusch Fabian, Heuser Rita 2012: Namen. Eine Einführung in die Onomastik (Narr Studienbücher), Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG.
  (Herbst ir kt. 2004) Herbst Thomas, Heath David, Roe Ian, Götz Dieter 2004: A Valency Dictionary of English, Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
  Volume of multi-volume (Daukantas 1976) Daukantas Simonas 1976: Raštai 1, Vilnius: Vaga.
  (Dik 1989) Dik Simon C. 1989: The Theory of Functional Grammar 1, Dordrecht: Foris.
  (Langacker 1991) Langacker Ronald W. 1991: Foundations of Cognitive Grammar 2: Descriptive Application, Stanford, CA: Stanford University Press.
  Collective work, a book or publication without provided author (NEC 2012) Nacionalinis egzaminų centras 2012: Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas: OECD PISA 2012 ataskaita, Vilnius: Petro ofsetas.
  (DLKG 1997) DLKG 1997: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. V. Ambrazas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
  (KNK 1991) KNK 1991: Kaip nereikia kalbėti, sud. D. Mikulėnienė. Vilnius: Mokslas.
  (SKES 1955) SKES 1955: Suomen kielen etymologinen sanakirja, ed. Y. H. Toivonen, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura.
  A section, chapter, article of the book (Bacevičiūtė 2007) Bacevičiūtė Rima 2007: Balsių kontrakcija ir elizija lietuvių kalbos vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Valoda 2007: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 11–17.
  (Kučinskaitė 2007) Kučinskaitė Antanė 2007: Kalbos etiketas. – Lietuvių kalbos žinynas, sud. P. Kniūkšta. Kaunas: Šviesa, 486–518.
  (Coupland, Kristiansen 2011) Coupland Nikolas, Kristiansen Tore 2011: SLICE: Critical Perspectives on Language (De)standardization. – Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe, eds. T. Kristiansen, N. Coupland, Oslo: Novus Press, 161–176.
  Published conference proceedings (papers, reports, articles) (Dadurkevičius 2017) Dadurkevičius Virginijus 2017: Lietuvių kalbos gramatika skaitmeniniame atvirojo kodo pasaulyje. – 24-osios Jono Jablonskio konferencijos „Skaitmeniniai kalbos ištekliai jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“ pranešimų tezės. 2017 m. rugsėjo 29 d., Vilnius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
  (Grumadienė, Tuomienė 2004) Grumadienė Laima, Tuomienė Nijolė 2004: Lietuviešu valoda kā reģionālā valoda Baltkrievijā. – Language Policy and Sociolinguistics. “Regional Languages in the New Europeˮ, Proceedings of the International Scientific Conference, ed. T. Wicherkiewicz, 1. Rēzekne / Latvia, 20–23 May 2004, 124–133.
  (Johannessen ir kt. 2009) Johannessen Janne B., Priestley Joel, Hagen Kristin, Åfarli Tor Anders, Vangsnes Øystein A. 2009: The Nordic Dialect Corpus – an Advanced Research Tool. Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA, eds. K. Jokinen, E. Bick, 2009.
  E-book with DOI index (Kazlauskienė 2018) Kazlauskienė Asta 2018: Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. DOI 10.7220/9786094673290.
  An article in a scientific or other journal (one author) (Skardžius 1935) Skardžius Pranas 1935: Bendrinė kalba ir jos rūšys. – Gimtoji kalba 1–2, 3–7.
  (Dini 2004) Dini Pietro Umberto 2004: Nota terminologica: come chiamare la scritta in prussiano antico di Basilea? – Res Balticae 10, 243–246.
  (Goebl 2006) Goebl Hans 2006: Recent Advances in Salzburg Dialectometry. – Literary and Linguistic Computing 21(4), 411–435.
  An article in a scientific or other journal (two authors) (Aliūkaitė, Šorochova 2006) Aliūkaitė Daiva, Šorochova Irina 2006: Konceptas žemė antologijoje „Žemė“: egzilio žodžio patirtys. – Filologija 11, 4–7.
  (Mockienė, Rackevičienė 2018) Mockienė Liudmila, Rackevičienė Sigita 2018: Models of Formation of Multi-Word Terms in Legal Acts of a Constitutional Nature in English and Lithuanian. – Terminologija 25, 55–76.
  An article in a scientific or other journal (three or more authors) (Liutkevičienė ir kt. 2010) Liutkevičienė Danutė, Naktinienė Gertrūda, Vosylytė Klementina 2010: Veiksmažodžiai ir jų abstraktai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 2, 235–251.
  (Garrett ir kt. 2005) Garrett Peter, Williams Angie, Evans Betsy 2005: Accessing Social Meanings: Values of Keywords, Values in Keywords. – Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics 37(1), 37–54.
  E-publication with DOI index (Mikulėnienė 2019) Mikulėnienė Danguolė 2019: Tarmiškumo bruožų nomenklatūra: nuo tarminių požymių prie tarmiškumo žymenų. – Respectus philologicus 35(40), 51–62, eISSN 2335-2388. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.04.
  (Wilson-Fowler ir kt. 2019) Wilson-Fowler Elizabeth B., Apel Kenn 2015: Influence of Morphological Awareness on College Students' Literacy Skills: A Path Analytic Approach. – Journal of Literacy Research 47(3): 405–32. DOI: 10.1177/1086296x15619730.
  E-publication in an online journal without DOI index (Miliūnaitė 2008) Miliūnaitė Rita 2008: Tinklaraščių kalbos vieta dabartinės lietuvių kalbos vartosenos schemoje. – Lietuvių kalba 2. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=98.
  (Lew y Ernst 1937) Lew y Ernst 1937: Merja und Tscheremissen. – Ungarische Jahrbücher 16, 79–81. Prieiga internete: http://real-j.mtak.hu/7008/1/MTA_UngarischeJahrbucher_16.pdf.
  Web page, link (Zeldes 2016) Zeldes Amir 2016: ANNIS User Guide (Version 3.4.3). Prieiga internete:  http://corpustools.org/annis/resources/ANNIS_User_Guide_3.4.3.pdf (žiūrėta 2017 10 31).

  Bibliographical references to works published in Cyrillic should be transliterated according to the international system of scientific transliteration of Cyrillic (https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_transliteration_of_Cyrillic).
 7. Places and authors may be provided in full or abbreviated form, for example: Kp, Don. or Kupiškis, Donelaitis. Written sources are provided as following: LKŽ VIII 865; LA 1995 11 24. Linguistic forms cited in the text should be given in italics. Longer quotes are written without quotation marks starting with a new line, in smaller font.
 8. The following regulations and recommendations should be followed for writing foreign personal names in Lithuanian: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41265, http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/rekomendacija-del-autentisku-asmenvardziu-gramatinimo.
 9. Abbreviations can be used for publications, dictionaries and grammars that are cited often. Publications, the abbreviations of which are not in the list provided, must be included in the list of the publication’s literature or abbreviations.
  Source Abbreviation sources within the text
  A list of often cited sources
  Source BŽ – Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (rengiamas), vyr. red. D. Liutkevičienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
  BŽa BŽa – Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/antrastynas [žiūrėta 2016 m. gegužės–rugsėjo mėn.].
  CODL CONCISE – The Concise Oxford Dictionary, ed. D. Thompson, 9th Edition, Oxford: Oxford University Press, 1995.
  DLKG DLKG – Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. V. Ambrazas. 4-as patais. leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
  DLKT DLKT – Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Prieiga internete: http://tekstynas.vdu.lt/tekstynas
  [žiūrėta 2018 m. liepos–rugpjūčio mėn.].
  1 1Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, atsak. red. J. Kruopas, 1-as leid., Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1954.
  2 2Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, atsak. red. J. Kruopas, 2-as leid., Vilnius: Mintis, 1972.
  3 3Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. red. S. Keinys, 3-ias leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 
  4 4Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. red. S. Keinys, 4-as leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.
  4e 4eDabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. red. S. Keinys, 4-as leid. (elektroninis), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002. Prieiga internete: http://lkiis.lki.lt/dabartinis.
  6e 6eDabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. red. S. Keinys. 6-as leid. (elektroninis), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.
  7i 7iDabartinės lietuvių kalbos žodynas (internetinis), vyr. red. S. Keinys. 7-as patais. ir papild. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. Prieiga internete: http://lkiis.lki.lt.
  EUR-lex EUR-lex – Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų viešų dokumentų bazė „EUR-lex“. Prieiga internete: http://eur-lex.europa.eu/lt/index.htm.
  GST GST – Glossary of Shoe Terms. Prieiga internete: https://www.candefashions.com/about/glossary-of-shoeterms/ [žiūrėta 2019-08-21].
  KancKP KancKP – Kanceliarinės kalbos patarimai, par. P. Kniūkšta, 5-as patais. leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
  KancKPe KancKPeKanceliarinės kalbos patarimai (internetinis leidimas), sud. P. Kniūkšta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007. Prieiga internete: http://lkz.mch.mii.lt/Kanceliarinis.
  KLKŽ KLKŽ – Kompiuterinis lietuvių kalbos žinynas. Nuo morfologijos iki reikalų raštų (CD), sud. P. Kniūkšta, Vilnius: Šviesa, 2004.
  KP G1 KP G1 – Kalbos patarimai 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. R. Miliūnaitė, A. Paulauskienė, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
  KP L11 KP L11Kalbos patarimai 4: Leksika: skolinių vartojimas (svetimybės, tarptautiniai žodžiai) (L1), aut. ir sud. D. Milulėnienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
  KP L12 KP L12Kalbos patarimai 4: Leksika: skolinių vartojimas (Leksikos skolinių sąrašas ir Senųjų svetimybių sąrašas) (L1), sud. D. Mikulėnienė, A. Dvylytė, 2-asis patais. ir papild. leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013.
  KPP1 KPP1Kalbos praktikos patarimai. A. Paulauskienė, V. Labutis, A. Pupkis, J. Šukys, A. Vanagas, J. Žemaitis, Vilnius: Mokslas, 1976.
  KPP2 KPP2Kalbos praktikos patarimai. A. Pupkis. 2-asis leid., Vilnius: Mokslas, 1976.
  KP S1 KP S1 – Kalbos patarimai 2: Sintaksė: linksnių vartojimas (S1), sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. V. Labutis, A. Pupkis, J. Šukys, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
  KP S13 KP S13Kalbos patarimai 2: Sintaksė: linksnių vartojimas (S1), sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. V. Labutis, A. Pupkis, J. Šukys, vyr. red. A. Pupkis, 3-iasis leid. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.
  KP S2 KP S2 – Kalbos patarimai 2: Sintaksė: Prielinksnių ir polinksnių vartojimas (S2), sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. A. Pupkis, J. Šukys, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
  KP S3 KP S3 – Kalbos patarimai 2: Sintaksė: įvairūs dalykai (dalyvio, pusdalyvio, padalyvio vartojimas; sakinių ir sakinio dalių jungimas ir kt.) (S3), sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. V. Labutis, A. Pupkis, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
  KTŽ KTŽ – Kalbotyros terminų žodynas, sud. K. Gaivenis, S. Keinys, red. K. Morkūnas, Kaunas: Šviesa, 1990.
  LKE LKE – Lietuvių kalbos enciklopedija, par. K. Morkūnas, red. V. Ambrazas, 2-as patiksl. ir papild. leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008.
  LKG I LKG I – Lietuvių kalbos gramatika 1: Fonetika ir morfologija, vyr. red. K. Ulvydas, Vilnius: Mintis, 1965.
  LKG II LKG II – Lietuvių kalbos gramatika 2: Morfologija, vyr. red. K. Ulvydas, Vilnius: Mintis, 1971.
  LKG III LKG III – Lietuvių kalbos gramatika 3: Sintaksė, vyr. red. K. Ulvydas, V. Ambrazas, A. Valeckienė, Vilnius: Mokslas, 1976.
  LKKN LKKN – Lietuvių kalbos komisijos nutarimai: 1977–1998. sud. R. Dobelienė, 3-ias patais. ir papild. leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.
  LKŽe LKŽeLietuvių kalbos žodynas, t. 1–20, 1941–2002 (elektroninis variantas), vyr. red. G. Naktinienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. Prieiga internete: www.lkz.lt.
  LKŽin LKŽin – Lietuvių kalbos žinynas, sud. P. Kniūkšta, Kaunas: Šviesa, 2007.
  ND ND – Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. Tęstinis internetinis žinynas nuo 2011 m., sud. ir ats. red. R. Miliūnaitė, program. E. Ožeraitis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: http://naujazodziai.lki.lt [žiūrėta 2018 m. spalio–lapkričio mėn.].
  OED OED – Online Etymology Dictionary. Prieiga internete: http://www.etymonline.com [žiūrėta 2018 m. gegužės–birželio mėn.].
  SKES SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja, ed. Y. H. Toivonen et al., Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura, 1955f.
  SŽ – Sinonimų žodynas. A. Lyberis. 2-asis patais. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002.
  e eSinonimų žodynas (elektroninis variantas). A. Lyberis. 2-asis patais. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. Prieiga internete: http://lkiis.lki.lt/sinonimu.
  TB TB – Lietuvos Respublikos terminų bankas. Prieiga internete: http://terminai.vlkk.lt [žiūrėta 2018 m. spalio–lapkričio mėn.].
  TŽŽ TŽŽ – Tarptautinių žodžių žodynas. Redaktorių taryba: A. Kaulakienė, S. Keinys, B. Kurkulis, V. Račiūnaitė, V. Žalkauskas, Vilnius: Alma littera, 2013.
  VLE I VLE I – Visuotinė lietuvių enciklopedija 1, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.
  VLE II VLE II – Visuotinė lietuvių enciklopedija 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
  VLEe VLEeVisuotinė lietuvių enciklopedija (elektroninis variantas), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Prieiga internete: https://www.vle.lt.
 10. The articles are to be submitted to the editorial board via e-mail rasuole.vladarskiene@lki.lt (articles in Lithuanian), jolita.urbanaviciene@lki.lt (articles in English) or through the electronic publishing system (http://journals.lki.lt/).

Updated on 2021-09-29

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.