Return to Article Details Lithuanian and Latvian Synonymous and Variant Names of Plants in Lietuviszkai–Latviszkai–Lenkiszkai–Rusiszkas Žodynas by Mykolas Miežinis Download Download PDF