Sujungiamasis ryšys terminuose: terminai su jungtukais „ir (ar)“, „ir (arba)“

  • Asta Mitkevičienė
Esminiai žodžiai: sudėtinis terminas, sujungiamasis ryšys, jungtukas, semantinis santykis, ekvonimas, hiperonimas, hiponimas

Anotacija

    Straipsnyje analizuojamas vienas terminų su sujungiamaisiais dėmenimis tipas – terminai su alternatyviais jungtukais. Tyrimo medžiaga imama iš Lietuvos Respublikos terminų banko. Straipsnio tikslas – nustatyti terminų su alternatyviais jungtukais ir (ar / arba) siejamais sujungiamaisiais dėmenimis formaliosios sandaros bruožus, tų dėmenų tarpusavio semantinius santykius ir aptarti tokių terminų terminologinę vertę.

Skyrius
Terminologija ir dabartis