Žinių struktūros ir jų aprašymo būdai kognityvinės terminologijos tyrimuose

  • Larissa Manerko
Esminiai žodžiai: terminologijos tyrimai, terminas, kognityvinės terminologijos tyrimai, specialusis diskursas, kategorizavimas, konceptualizavimas, žinių struktūros

Anotacija

    Kognityvinė terminologija, atsiradusi kaip ankstesnių terminologijos tyrimų tąsa, grindžiama antropocentriniu principu ir yra sutelkta į pažinimą bei komunikaciją. Toks daugiapusis tarpdalykinis požiūris iškelia naujus tikslus, teikia naujus pagrindus, metodologiją ir procedūras. Terminologinė reikšmė siejama su mąstymu, atspindinčiu socialinius, pragmatinius ir kitus ekstralingvistinius žinių struktūrų veiksnius, kaip tai numato kognityviniai mechanizmai ir specializuoto diskurso sąveikos kategorizavimas.
    Šiuolaikinių technologijų diskurse vyrauja telekomunikacijų, teisinės teismams būdingos komunikacijos ir klinikinės psichiatrijos diskurso nominatyviniai terminologiniai vienetai. Straipsnyje jie atskleidžiami remiantis skirtingais kognityviniais modeliais – teiginiais kaip kognityvinio-onomasiologinio modeliavimo dalimi, vaizdinių schemomis, konceptualiosiomis metaforomis ir metonimijomis, terminų sistemas kaip dinaminius žmogiško pažinimo modelius perteikiančiais freimais. Su sąvokų įvairove, bendrųjų ir specialiųjų žinių konceptualizavimo teikiant terminologinius profesinio diskurso vienetus ypatumais susijęs atsakymas į keblius klausimus dėl suvokimo ir konceptualizacijos kuriant terminus ir terminų sistemas šaltinių.

Skyrius
Terminologija ir dabartis