Terminologija – tarptautinis recenzuojamas lietuvių ir bendrosios lingvistinės terminologijos mokslo žurnalas, leidžiamas kasmet nuo 1994 m. Terminologijai rūpi ir terminologijos teorija, ir praktika, stengiamasi apimti įvairias lietuvių terminijos sritis, pristatyti kitų šalių terminologijos patirtį, naujausias lietuvių ir užsienio terminologijos idėjas.

TEMATIKA
Žurnale Terminologija nagrinėjami teoriniai terminologijos klausimai, terminologijos veiklos principai ir perspektyvos, pateikiama geroji terminologijos plėtros ir sklaidos patirtis, pristatomi kalbos ir terminologijos ištekliai. Žurnale stengiamasi apimti įvairias terminijos sritis, nagrinėjamos mokslinių ir administracinių tekstų terminologinės problemos ir aktualijos, taip pat rašoma apie terminų norminimą, mokslo kalbos ugdymą. Be to, aptariamos šiuolaikinės terminijos ištakos, nagrinėjama terminijos raida. Leidinyje skelbiami moksliniai straipsniai, pateikiama recenzijų, apžvalgų, anotuotų naujausių terminų žodynų sąrašų.

RECENZAVIMAS
Žurnalui Terminologija įteikti straipsniai anonimiškai vertinami ne mažiau kaip dviejų recenzentų, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai. Recenzavimas paprastai trunka apie mėnesį. Rengdamas galutinį straipsnio variantą autorius privalo atsižvelgti į recenzentų pastabas.
Recenzuojant vertinama:

 • ar straipsnio pavadinimas ir esminiai žodžiai gerai atspindi straipsnio turinį;
 • ar tinkamai suformuluoti tyrimo tikslas ir uždaviniai;
 • ar pagrįstas metodikos pasirinkimas; ar ji aiškiai pristatyta straipsnyje;
 • ar atlikti tyrimai originalūs, nauji ir aktualūs;
 • ar pasirinkta mokslinė problema išnagrinėta tinkamai, aiškiai ir nuosekliai;
 • ar pagrįsta straipsnio struktūra;
 • ar išvados pagrįstos ir pakankamos; ar jos deramai suformuluotos;
 • ar pateikiamos lentelės, grafikai ir kitos iliustracijos aiškios, informatyvios, tinkamai parengtos;
 • ar pakanka nuorodų; ar motyvuota šaltinių atranka; ar literatūros sąrašas išsamus ir reikiamai parengtas;
 • ar santrauka išsami, ar atspindi straipsnio turinį;
 • ar straipsnio kalba atitinka mokslinio stiliaus ir taisyklingos kalbos reikalavimus.

PUBLIKAVIMO DAŽNUMAS
Per metus išeina vienas žurnalo numeris.

KALBOS
Žurnale straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

VIEŠA PRIEIGA
Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio. Tai skatina didesnius žinių mainus pasauliniu mastu.

DUOMENŲ BAZĖS
Žurnalas įtrauktas į šias duomenų bazes: CEEOL, EBSCO, MLA International Bibliography, ProQuest, Lituanistika, OpenAIRE (per Lituanistiką).

RĖMIMAS
20–26 žurnalo numerių leidybos rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba.

KONTAKTAI
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius
Lietuva

Vyriausioji redaktorė Albina Auksoriūtė, el. paštas albina.auksoriute@lki.lt
Redakcijos sekretorė Asta Mitkevičienė, el. paštas asta.mitkeviciene@lki.lt