Publikavimo etikos nuostatos

Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalų leidybos nuostatai

Straipsnių skelbimas ir autorystė

 1. Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalai (Acta Linguistica Lithuanica, Bendrinė kalba, Terminologija) (toliau - LKI žurnalai) rengiami ir leidžiami laikantis akademinės etikos reikalavimų.
 2. LKI žurnaluose neskelbiami straipsniai, prieš tai jau paskelbti kituose leidiniuose.
 3. Draudžiama plagijuoti, nenurodyti naudotos literatūros ir šaltinių.
 4. Straipsniai LKI žurnaluose skelbiami nemokamai. Spausdintų žurnalų straipsnių autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną atitinkamo numerio egzempliorių.
 5. LKI žurnaluose skelbiamų straipsnių autorių teisės priklauso Lietuvių kalbos institutui; autoriams paliekamos išimtinės teisės naudoti savo straipsnius atskirai nuo leidinių kaip kolektyvinių kūrinių.

Autorių atsakomybė

 1. Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijoms keliamus reikalavimus ir būti parengti pagal kiekvieno LKI žurnalo (Actos Linguisticos Lithuanicos, Bendrinės kalbos, Terminologijos) nustatytus nurodymus autoriams.
 2. Autoriai turi patvirtinti, kad žurnalui įteikta publikacija iki šiol nebuvo skelbta ir nėra įteikta kitiems žurnalams (atskiru redakcijos sprendimu gali būti taikomos išimtys vertimams, patikslintiems tyrimams ir pan., nurodant pirminį jų skelbimo šaltinį).
 3. Autoriai įsipareigoja korektiškai cituoti, paminėti kitų tyrėjų, turėjusių įtakos darbui, indėlį.
 4. Autoriai turi išspręsti bendraautorystės klausimus. Užtikrinti, kad bus paminėti visi, reikšmingai prisidėję prie pateikto tyrimo koncepcijos, vykdymo ir aiškinimo, taip pat straipsnio rašymo.
 5. Autoriai privalo užtikrinti, kad visi jų straipsniuose pateikiami duomenys yra patikimi ir tikslūs.
 6. Autoriai privalo nurodyti tyrimo finansavimo ir paramos šaltinius, jei jų būta.
 7. Autoriai privalo atsižvelgti į straipsnio recenzentų nurodytas klaidas ir motyvuotas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgta.
 8. Pastebėję esminę klaidą ar netikslumą jau išleistame straipsnyje autoriai privalo pranešti žurnalo redaktoriui ir nurodyti. kaip ją ištaisyti.

Recenzavimo tvarka ir recenzentų atsakomybė

 1. LKI žurnalams įteikti mokslo straipsniai recenzuojami mažiausiai dviejų anoniminių recenzentų. Jei recenzentų nuomonės išsiskiria, ieškoma trečio recenzento ir, gavusi jo išvadas, redaktorių kolegija sprendžia dėl straipsnio tinkamumo skelbti.
 2. Recenzentai skiriami konfidencialiai. t. y. recenzentams neteikiama informacija apie autorių tapatybę, o autoriams - apie recenzentų tapatybę.
 3. Recenzentai turi iš anksto pranešti žurnalo redaktoriui arba sekretoriui apie bet kokį galimą savo interesų konfliktą.
 4. Recenzentai privalo pranešti redaktoriui, jei įtaria plagijavimą arba jei gautas recenzuoti straipsnis iš dalies sutampa su jau išspausdintu straipsniu arba yra labai į jį panašus.
 5. Recenzentai turi recenzuojamus straipsnius vertinti sąžiningai ir objektyviai, susilaikyti nuo asmeninių komentarų ar įžeidžiančių pastabų ir sutartu laiku pateikti recenzijas.
 6. Recenzentai privalo užtikrinti recenzuojamą straipsnių konfidencialumą. Jiems draudžiama viešai aptarinėti, platinti recenzuojamus straipsnius arba pasilikti bet kokio pavidalo jų kopijas.

Redaktorių kolegijos atsakomybė

 1. Dėl pateikto straipsnio galutinio skelbimo ar atmetimo sprendžia redaktorių kolegija, atsižvelgdama į recenzentų išvadas ir straipsnio atitikti žurnalo tematikai. Jos sprendimas dėl straipsnio atmetimo autoriaus gali būti skundžiamas LKI Mokslo tarybai.
 2. Jei žurnalui įteiktas redaktorių kolegijos nario ar redaktoriaus straipsnis, dėl jo skelbimo ar atmetimo, atsižvelgdama į recenzentų siūlymus, sprendžia redaktorių kolegija nusišalinus to straipsnio autoriui.
 3. Redaktorių kolegijos pareiga išsiaiškinti su įteiktais spausdinti straipsniais susijusius potencialius interesų konfliktus tarp teikiamo straipsnio autoriaus ir recenzentų ir užtikrinti, kad jie neturėtų įtakos straipsnio spausdinimui.
 4. Redaktorių kolegija privalo užtikrinti deramą recenzavimo lygi ir tvarką ir priimti objektyvius sprendimus.
 5. Pastebėjus, kad straipsnyje buvo pateikta klaidinga informacija, redaktorių kolegija turi pasirūpinti, kad būtų paskelbtas klaidos atitaisymas ir (arba) atsiprašymas.