Norint pateikti straipsnį, reikia Prisijungti arba Registruotis.

Nurodymai autoriams

Prieš teikdamas straipsnį autorius turi patikrinti, ar straipsnis atitinka visus keliamus reikalavimus. Jei tokių nurodymų nesilaikoma, straipsnis gali būti atmestas.
 • Straipsnis niekur nespausdintas, jo nenumatyta spausdinti jokiame kitame žurnale (arba pateikite paaiškinimą „Pastabose redaktoriui“).
 • Tekstas atitinka „Nurodymuose autoriams“ keliamus teksto ir literatūros pateikimo reikalavimus.

Nurodymai autoriams

Šiuos nurodymus galite atsisiųsti iš čia.

 1. Mokslo žurnale Bendrinė kalba publikacijos spausdinamos lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinio rengėjų ir autorių sutarimu publikacijos gali būti skelbiamos ir kitomis kalbomis. Kartu su straipsniu turi būti pateikta jo anotacija (iki 200 žodžių), santrauka (apie puslapį) ir esminiai žodžiai. Jei straipsnis parengtas ne anglų kalba, jo pavadinimą, anotaciją bei esminius žodžius papildomai reikia pateikti taip pat ir anglų kalba.
 2. Prieš tekstą rašomas visas autoriaus vardas ir pavardė, institucija (darbovietė), išvardijamos autoriaus pagrindinių mokslinių tyrimų kryptys, pateikiama straipsnio antraštė, po jos – iki 200 žodžių anotacija, nurodomi keli esminiai žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis.
  Po straipsnio teksto pateikiami šaltinių ir literatūros sąrašai – pirma šaltinių sąrašas, o po jo – literatūros sąrašas; jei reikia, pridedamas sutrumpinimų sąrašas. Po to pateikiamos santraukos lietuvių ir anglų kalbomis. (Trumpų apžvalgų ir informacijos santraukos nerašomos.) Pabaigoje rašoma publikacijos įteikimo data, autoriaus darbovietės adresas ir (ar) el. pašto adresas.
  Iliustracijos turi būti pateiktos atitinkamose vietose publikacijos tekstiniame faile, taip pat galima pridėti jų geresnės kokybės failus kaip straipsnio priedą. Rekomenduojama kaip priedą pateikti ir visą straipsnį *.pdf formatu. Kaip straipsnio priedą galima pridėti ir garsinius bei vaizdo failus.
 3. Įteikiamame straipsnio tekste negali būti nuorodų į autorystę (pvz., „Kaip esu teigęs anksčiau (žr. Autorius 2019: 56)“ ir pan.), nes nuasmenintas straipsnis bus perduotas recenzuoti anoniminiams recenzentams.
 4. Jei straipsnis parengtas ne autoriaus gimtąja kalba, autorius prireikus privalo užtikrinti, kad prieš pateikiant spaudai straipsnio tekstas būtų suredaguotas gimtakalbio redaktoriaus.
 5. Straipsnis turi būti parengtas kompiuterine teksto rengykle MS Word, pritaikyta operacinei sistemai Windows (teksto failo prievardis *.doc arba *.docx). Tekstas turi būti surinktas kompiuteriniu šriftu Palemonas, kurį galima atsisiųsti iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapio (http://www.vlkk.lt/media/public/file/Palemonas/Palemonas-3.1.zip), arba šriftu Times New Roman. Jei dėl kokių nors priežasčių panaudojami kiti nestandartiniai šriftai, būtina kaip straipsnio priedą pateikti šių šriftų failus ir straipsnio tekstą ir *.pdf formatu.
 6. Cituojamos ar atpasakojamos literatūros nuorodos pateikiamos tekste: skliaustuose rašoma autoriaus pavardė, publikacijos (leidimo) metai ir po dvitaškio puslapis, pvz.: (Jablonskis 1997: 59–62; Aliūkaitė ir kt. 2017: 40; Gaivenis, Keinys 1990: 10). Kolektyvinių darbų nurodoma raidinė pavadinimo santrumpa (LKE 2008: 50). Transliteruojant kirilica publikuotų darbų bibliografinius aprašus, rekomenduojama naudotis tarptautine moksline kirilicos transliteracijos sistema (https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_transliteration_of_Cyrillic). Nuorodas papildo straipsnio pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas lotyniškais rašmenimis. Pavyzdžiui:
  (DLKG 1997)
  Informacijos šaltinis Nuoroda tekste Literatūros sąrašas
  Vieno autoriaus knyga (Ragaišienė 2010) Ragaišienė Vilija 2010: Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse: daktaro disertacija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
  (Jablonskis 1997) Jablonskis J. 1997: Lietuvių kalbos gramatika. 3-ias fotogr. leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
  (Kolbe 2008) Kolbe Daniela 2008: Complement Clauses in British Englishes: daktaro disertacija, Trier: University of Trier.
  (Robins 2006) Robbins Richard H. 2006. Cengage Advantage Books: Cultural Anthropology: A Problem-Based Approach, New York: Wadsworth.
  (Krajewski 2013) Krajewski Józef 2013: Wilno i okolice: przewodnik, Piastów: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”.
  Dviejų autorių knyga (Gaivenis, Keinys 1990) Gaivenis K., Keinys S. 1990: Kalbotyros terminų žodynas, Kaunas: Šviesa.
  (Klimov, Xalilov 2003) Klimov Georgij, Xalilov Magžig 2003: Slovaŕ kavkazskix jazykov. Sopostavlenie osnovnoj leksiki, Moskva: Vostočnaja literatura, RAN.
  (Hock, Joseph 2009) Hock Hans H., Joseph Brian D. 2009: Language History, Language Change, and Language Rrelationship: An Introduction to Historical and Comparative Linguistics, 2nd rev. edn., Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
  Trijų ir daugiau autorių knyga (Aliūkaitė ir kt. 2017) Aliūkaitė D., Mikulėnienė D., Čepaitienė A., Geržotaitė L. 2017: Kalbos variantiškumas ir jos vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  (Nübling ir kt. 2012) Nübling Damaris, Fahlbusch Fabian, Heuser Rita 2012: Namen. Eine Einführung in die Onomastik (Narr Studienbücher), Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG.
  (Herbst ir kt. 2004) Herbst Thomas, Heath David, Roe Ian, Götz Dieter 2004: A Valency Dictionary of English, Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
  Knygos tomas (Daukantas 1976) Daukantas S. 1976: Raštai 1, Vilnius: Vaga.
  (Dik 1989) Dik Simon C. 1989: The Theory of Functional Grammar 1, Dordrecht: Foris.
  (Langacker 1991) Langacker Ronald W. 1991: Foundations of Cognitive Grammar 2: Descriptive Application, Stanford, CA: Stanford University Press.
  Knyga ar publikacija be autoriaus (NEC 2012) Nacionalinis egzaminų centras 2012: Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas: OECD PISA 2012 ataskaita, Vilnius: Petro ofsetas.
  (DLKG 1997) DLKG 1997: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. V. Ambrazas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
  (KNK 1991) KNK 1991: Kaip nereikia kalbėti, sud. D. Mikulėnienė. Vilnius: Mokslas.
  (SKES 1955) SKES 1955: Suomen kielen etymologinen sanakirja, ed. Y. H. Toivonen, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura.
  Knygos dalis (skyrius, straipsnis) (Bacevičiūtė 2007) Bacevičiūtė R. 2007: Balsių kontrakcija ir elizija lietuvių kalbos vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Valoda 2007: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 11–17.
  (Kučinskaitė 2007) Kučinskaitė A. 2007: Kalbos etiketas. – Lietuvių kalbos žinynas, sud. P. Kniūkšta. Kaunas: Šviesa, 486–518.
  (Coupland, Kristiansen 2011) Coupland Nikolas, Kristiansen Tore 2011: SLICE: Critical Perspectives on Language (De)standardization. – Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe, eds. T. Kristiansen, N. Coupland, Oslo: Novus Press, 161–176.
  Pranešimas ar straipsnis, publikuotas konferencijos medžiagoje (Dadurkevičius 2017) Dadurkevičius V. 2017: Lietuvių kalbos gramatika skaitmeniniame atvirojo kodo pasaulyje. – 24-osios Jono Jablonskio konferencijos „Skaitmeniniai kalbos ištekliai jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“ pranešimų tezės. 2017 m. rugsėjo 29 d., Vilnius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
  (Grumadienė, Tuomienė 2004) Grumadienė Laima, Tuomienė Nijolė 2004: Lietuviešu valoda kā reģionālā valoda Baltkrievijā. – Language Policy and Sociolinguistics. “Regional Languages in the New Europeˮ, Proceedings of the International Scientific Conference, ed. T. Wicherkiewicz, 1. Rēzekne / Latvia, 20–23 May 2004, 124–133.
  (Johannessen ir kt. 2009) Johannessen Janne B., Priestley Joel, Hagen Kristin, Åfarli Tor Anders, Vangsnes Øystein A. 2009: The Nordic Dialect Corpus – an Advanced Research Tool. Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA, eds. K. Jokinen, E. Bick, 2009.
  Elektroninė knyga su DOI indeksu (Kazlauskienė 2018) Kazlauskienė A. 2018: Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. DOI 10.7220/9786094673290.
  Žurnalo straipsnis (vienas autorius) (Skardžius 1935) Skardžius P. 1935: Bendrinė kalba ir jos rūšys. – Gimtoji kalba 1–2, 3–7.
  (Dini 2004) Dini Pietro Umberto 2004: Nota terminologica: come chiamare la scritta in prussiano antico di Basilea? – Res Balticae 10, 243–246.
  (Goebl 2006) Goebl Hans 2006: Recent Advances in Salzburg Dialectometry. – Literary and Linguistic Computing 21(4), 411–435.
  Žurnalo straipsnis (du autoriai) (Aliūkaitė, Šorochova 2006) Aliūkaitė D., Šorochova I. 2006: Konceptas žemė antologijoje „Žemė“: egzilio žodžio patirtys. – Filologija 11, 4–7.
  (Mockienė, Rackevičienė 2018) Mockienė Liudmila, Rackevičienė Sigita 2018: Models of Formation of Multi-Word Terms in Legal Acts of a Constitutional Nature in English and Lithuanian. – Terminologija 25, 55–76.
  Žurnalo straipsnis (trys ir daugiau autorių) (Liutkevičienė ir kt. 2010) Liutkevičienė D., Naktinienė G., Vosylytė K. 2010: Veiksmažodžiai ir jų abstraktai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 2, 235–251.
  (Garrett ir kt. 2005) Garrett Peter, Williams Angie, Evans Betsy 2005: Accessing Social Meanings: Values of Keywords, Values in Keywords. – Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics 37(1), 37–54.
  Elektroninis straipsnis su DOI indeksu (Mikulėnienė 2019) Mikulėnienė D. 2019: Tarmiškumo bruožų nomenklatūra: nuo tarminių požymių prie tarmiškumo žymenų. – Respectus philologicus 35(40), 51–62, eISSN 2335-2388. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.04.
  (Wilson-Fowler ir kt. 2019) Wilson-Fowler E. B., Apel K. 2015: Influence of Morphological Awareness on College Students' Literacy Skills: A Path Analytic Approach. – Journal of Literacy Research 47(3): 405–32. DOI: 10.1177/1086296x15619730.
  Elektroninis straipsnis internetiniame žurnale be DOI indekso (Miliūnaitė 2008) Miliūnaitė R. 2008: Tinklaraščių kalbos vieta dabartinės lietuvių kalbos vartosenos schemoje. – Lietuvių kalba 2. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=98.
  (Lew y Ernst 1937) Lew y Ernst 1937: Merja und Tscheremissen. – Ungarische Jahrbücher 16, 79–81. Prieiga internete: http://real-j.mtak.hu/7008/1/MTA_UngarischeJahrbucher_16.pdf.
  Interneto tinklalapis (Zeldes 2016) Zeldes A. 2016: ANNIS User Guide (Version 3.4.3). Prieiga internete:  http://corpustools.org/annis/resources/ANNIS_User_Guide_3.4.3.pdf (žiūrėta 2017 10 31).
 7. Aptariamieji kalbos duomenys (žodžiai, jų dalys, žodžių junginiai ar sakiniai) straipsnyje rašomi pasviruoju šriftu. Šaltinių nuorodos rašomos paprastu šriftu. Vietovė ar autorius gali būti nurodomi visu žodžiu, pvz.: Kupiškis, Donelaitis, arba sutrumpintai, pvz.: Kp, Don., rašytiniai šaltiniai – sutrumpinimais, pvz.: LKŽ VIII 865; LA 1995 11 24. Ilgesnės citatos rašomos be kabučių iš naujos eilutės ir sumažintu šriftu.
 8. Lietuviškame tekste kitų kalbų asmenvardžiai pateikiami pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41265) ir  2016 m. gegužės 26 d. rekomendaciją dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo (http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/rekomendacija-del-autentisku-asmenvardziu-gramatinimo).
 9. Dažniausių lietuvių kalbos šaltinių santrumpų sąrašas:
  Informacijos šaltinis Šaltinio santrumpa tekste
  Šaltinių sąrašas
  Šaltinis BŽ – Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (rengiamas), vyr. red. D. Liutkevičienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
  BŽa BŽa – Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/antrastynas [žiūrėta 2016 m. gegužės–rugsėjo mėn.].
  CODL CONCISE – The Concise Oxford Dictionary, ed. D. Thompson, 9th Edition, Oxford: Oxford University Press, 1995.
  DLKG DLKG – Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. V. Ambrazas. 4-as patais. leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
  DLKT DLKT – Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Prieiga internete: http://tekstynas.vdu.lt/tekstynas
  [žiūrėta 2018 m. liepos–rugpjūčio mėn.].
  1 1Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, atsak. red. J. Kruopas, 1-as leid., Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1954.
  2 2Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, atsak. red. J. Kruopas, 2-as leid., Vilnius: Mintis, 1972.
  3 3Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. red. S. Keinys, 3-ias leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 
  4 4Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. red. S. Keinys, 4-as leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.
  4e 4eDabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. red. S. Keinys, 4-as leid. (elektroninis), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002. Prieiga internete: http://lkiis.lki.lt/dabartinis.
  6e 6eDabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. red. S. Keinys. 6-as leid. (elektroninis), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.
  7i 7iDabartinės lietuvių kalbos žodynas (internetinis), vyr. red. S. Keinys. 7-as patais. ir papild. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. Prieiga internete: http://lkiis.lki.lt.
  EUR-lex EUR-lex – Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų viešų dokumentų bazė „EUR-lex“. Prieiga internete: http://eur-lex.europa.eu/lt/index.htm.
  GST GST – Glossary of Shoe Terms. Prieiga internete: https://www.candefashions.com/about/glossary-of-shoeterms/ [žiūrėta 2019-08-21].
  KancKP KancKP – Kanceliarinės kalbos patarimai, par. P. Kniūkšta, 5-as patais. leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
  KancKPe KancKPeKanceliarinės kalbos patarimai (internetinis leidimas), sud. P. Kniūkšta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007. Prieiga internete: http://lkz.mch.mii.lt/Kanceliarinis.
  KLKŽ KLKŽ – Kompiuterinis lietuvių kalbos žinynas. Nuo morfologijos iki reikalų raštų (CD), sud. P. Kniūkšta, Vilnius: Šviesa, 2004.
  KP G1 KP G1 – Kalbos patarimai 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. R. Miliūnaitė, A. Paulauskienė, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
  KP L11 KP L11Kalbos patarimai 4: Leksika: skolinių vartojimas (svetimybės, tarptautiniai žodžiai) (L1), aut. ir sud. D. Milulėnienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
  KP L12 KP L12Kalbos patarimai 4: Leksika: skolinių vartojimas (Leksikos skolinių sąrašas ir Senųjų svetimybių sąrašas) (L1), sud. D. Mikulėnienė, A. Dvylytė, 2-asis patais. ir papild. leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013.
  KPP1 KPP1Kalbos praktikos patarimai. A. Paulauskienė, V. Labutis, A. Pupkis, J. Šukys, A. Vanagas, J. Žemaitis, Vilnius: Mokslas, 1976.
  KPP2 KPP2Kalbos praktikos patarimai. A. Pupkis. 2-asis leid., Vilnius: Mokslas, 1976.
  KP S1 KP S1 – Kalbos patarimai 2: Sintaksė: linksnių vartojimas (S1), sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. V. Labutis, A. Pupkis, J. Šukys, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
  KP S13 KP S13Kalbos patarimai 2: Sintaksė: linksnių vartojimas (S1), sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. V. Labutis, A. Pupkis, J. Šukys, vyr. red. A. Pupkis, 3-iasis leid. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.
  KP S2 KP S2 – Kalbos patarimai 2: Sintaksė: Prielinksnių ir polinksnių vartojimas (S2), sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. A. Pupkis, J. Šukys, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
  KP S3 KP S3 – Kalbos patarimai 2: Sintaksė: įvairūs dalykai (dalyvio, pusdalyvio, padalyvio vartojimas; sakinių ir sakinio dalių jungimas ir kt.) (S3), sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. V. Labutis, A. Pupkis, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
  KTŽ KTŽ – Kalbotyros terminų žodynas, sud. K. Gaivenis, S. Keinys, red. K. Morkūnas, Kaunas: Šviesa, 1990.
  LKE LKE – Lietuvių kalbos enciklopedija, par. K. Morkūnas, red. V. Ambrazas, 2-as patiksl. ir papild. leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008.
  LKG I LKG I – Lietuvių kalbos gramatika 1: Fonetika ir morfologija, vyr. red. K. Ulvydas, Vilnius: Mintis, 1965.
  LKG II LKG II – Lietuvių kalbos gramatika 2: Morfologija, vyr. red. K. Ulvydas, Vilnius: Mintis, 1971.
  LKG III LKG III – Lietuvių kalbos gramatika 3: Sintaksė, vyr. red. K. Ulvydas, V. Ambrazas, A. Valeckienė, Vilnius: Mokslas, 1976.
  LKKN LKKNLietuvių kalbos komisijos nutarimai: 1977–1998. sud. R. Dobelienė, 3-ias patais. ir papild. leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.
  LKŽe LKŽeLietuvių kalbos žodynas, t. 1–20, 1941–2002 (elektroninis variantas), vyr. red. G. Naktinienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. Prieiga internete: www.lkz.lt.
  LKŽin LKŽin – Lietuvių kalbos žinynas, sud. P. Kniūkšta, Kaunas: Šviesa, 2007.
  ND ND – Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. Tęstinis internetinis žinynas nuo 2011 m., sud. ir ats. red. R. Miliūnaitė, program. E. Ožeraitis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: http://naujazodziai.lki.lt [žiūrėta 2018 m. spalio–lapkričio mėn.].
  OED OED – Online Etymology Dictionary. Prieiga internete: http://www.etymonline.com [žiūrėta 2018 m. gegužės–birželio mėn.].
  SKES SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja, ed. Y. H. Toivonen et al., Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura, 1955f.
  SŽ – Sinonimų žodynas. A. Lyberis. 2-asis patais. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002.
  e eSinonimų žodynas (elektroninis variantas). A. Lyberis. 2-asis patais. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. Prieiga internete: http://lkiis.lki.lt/sinonimu.
  TB TB – Lietuvos Respublikos terminų bankas. Prieiga internete: http://terminai.vlkk.lt [žiūrėta 2018 m. spalio–lapkričio mėn.].
  TŽŽ TŽŽ – Tarptautinių žodžių žodynas. Redaktorių taryba: A. Kaulakienė, S. Keinys, B. Kurkulis, V. Račiūnaitė, V. Žalkauskas, Vilnius: Alma littera, 2013.
  VLE I VLE I – Visuotinė lietuvių enciklopedija 1, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.
  VLE II VLE II – Visuotinė lietuvių enciklopedija 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
  VLEe VLEeVisuotinė lietuvių enciklopedija (elektroninis variantas), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Prieiga internete: https://www.vle.lt.

   

 10. Straipsniai redakcijai siunčiami el. paštu rasuole.vladarskiene@lki.lt (straipsniai lietuvių kalba), jurgita.jaroslaviene@lki.lt (straipsniai anglų kalba) arba per elektroninę leidybos sistemą (http://journals.lki.lt/)

Šiuos nurodymus galite atsisiųsti iš čia.

Atnaujinta 2020-03-30

Privatumo nuostatos

Žurnalo tinklalapyje įrašomos pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais žurnalo rengimo tikslais. Niekam kitam jie nebus prieinami ir nebus naudojami jokiais kitais tikslais.