Jaunųjų rytų aukštaičių – kupiškėnų ir uteniškių – kalbinės gimtinės vaizdiniai

  • Laura Geržotaitė
Esminiai žodžiai: perceptyvioji dialektologija, kalbinė gimtinė, tradicinė tarmė, rytų aukštaičių patarmė, mentalinis žemėlapis, asociatas

Anotacija

    Straipsnyje supažindinama su jaunųjų rytų aukštaičių – kupiškėnų ir uteniškių – kalbinės gimtinės vaizdinių tyrimu. Tiriamoji medžiaga – tyrimo, atlikto taikant perceptyviosios dialektologijos principus, duomenys.
    Analizė rodo, kad aktyviais tarminio kodo vartotojais save laiko Utenõs moksleiviai. Nuo šios raiškos linksta atsiriboti Kùpiškio jaunuoliai. Tarminio kodo vartosenos sričių (arba domenų) požiūriu tiriamųjų nuostatos yra panašios. Pieštiniai (mentaliniai) žemėlapiai atskleidžia, kad kalbinę gimtinę su tarmiškumo zonomis labiausiai linksta tapatinti Utenõs jaunuoliai. Kurdami aktualiąją distanciją su gretimos patarmės vietovėmis, Kùpiškio moksleiviai, matyt, atsiriboja nuo savos kalbinės raiškos.
    Apklaustų jaunuolių tarminio kodo vaizdiniuose tradicinės tarmės, arba NORMʼo, atstovą apibūdinantys požymiai yra ryškūs. Tarmiškai kalbantį žmogų su kaimu asocijuoja tiek Kùpiškio, tiek Utenõs tiriamieji. Didžiosios Kùpiškio moksleivių dalies požiūriu, tarminis kodas yra praeities, vyresniosios kartos kalbinė raiška. Pastariesiems dažniau nei Utenõs respondentams šis kodas neatsiejamas dar ir nuo pagarbos kalbai, kultūrai ir kraštui.
    Utenõs moksleivių žemėlapiuose brėžiamos kalbinės gimtinės varianto ribos beveik sutampa su XXI a. 2-ajame dešimtmetyje geolingvistų išskirto rytinio rytų aukštaičių regiolekto ribomis. Į šį kalbinį darinį labai panašus rekonstruotame Antano Baranausko tarmių skirstymo žemėlapyje rytiečių penktųjų, arba Zigmo Zinkevičiaus ir Alekso Girdenio tarmių klasifikacijos rytų aukštaičių kupiškėnų, ir juos supančių šeštųjų, arba uteniškių, arealas.
    Verbalizuotos ir vizualizuotos nuostatos atskleidžia jaunosios rytų aukštaičių kartos santykį su istoriniu objektyviuoju ne tik gimtųjų vietovių, bet ir visos rytinės lietuvių kalbos ploto dalies kalbiniu variantiškumu.

Numeris
Skyrius
Straipsniai