Priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija

  • Dalia Sviderskienė
Esminiai žodžiai: vietovardžiai, vandenvardžiai, helonimai, toponominacija, motyvacija, įvardijimo principai, įvardijimo būdai, metafora, metonimija, elipsė, semantinė daryba

Anotacija

    Straipsnyje analizuojamas savitas ir įdomus beekvivalentės leksikos sluoksnis – priesaginiai helonimai. Siekiant atskleisti jų formaliosios struktūros ir reikšmės motyvuotą ryšį, šie vandenvardžių klasės reprezentantai tiriami struktūrinės, semantinės, motyvologinės analizės lingvistiniais metodais. Disponuojama kuo išsamesne informacija apie denotatą, panaudojami Žemės vardų anketose (1935–1937) užfiksuoti tiriamojo ploto informantų kalbinės sąmonės duomenys, jų pažinimą, patirtį, žinojimą atspindinti, onomastinę situaciją suprasti padedanti išlikusi papildoma informacija.
   Straipsnis vertingas leksikologijos mokslui ir kitiems jos skyriams: etnolingvistikai, sociolingvistikai, psicholingvistikai, kognityvinei lingvistikai, savos toponimikos praktikai, tikrinio žodžio fenomeno sampratai. Kultūrinės globalizacijos kontekste svarbi iš tyrimo ryškėjanti gamtos fragmento (pelkėtų vietų) interpretacija tam tikro ploto kalbos sistemoje. Atlikto tyrimo rezultatai galėtų prisidėti sprendžiant regioninės savimonės, tapatumo klausimus.

Numeris
Skyrius
Straipsniai