Lietuvių toponimijos morfologija – įvairių vardų grupių skirtumai ir paralelės

  • Harald Bichlmeier
Esminiai žodžiai: potamonimai / upėvardžiai, limnonimai / ežerų vardai, onimų morfologija, onimų sintaksinė struktūra, pietvakarių aukštaičių / dzūkų toponomastika

Anotacija

    Parašyti šį straipsnį paskatinto projekte „Vakarinių pietų aukštaičių vietovardžių integravimas į Lietuvos vietovardžių geoinformacinę duomenų bazę ir jų kilmės bei motyvacijos tyrimai“, kuriame teko dalyvauti ir atlikti tyrimus, gautos įdomios išvados: 1) pasirodo, būtina peržiūrėti ir tikslinti lietuviškąją toponimų darybos terminiją; 2) susumavus rezultatus pastebėta didelių skirtumų morfologinėje (ir sintaksinėje) upėvardžių (potamonimų) ir ežerų vardų (limnonimų) daryboje. Tyrimas parodė, kad didžioji dalis ištirtų limnonimų yra vediniai, atvirkščiai negu potamonimai, pastarieji dažniausiai yra sudurtiniai dariniai. Reikalinga atlikti daugiau tyrimų, siekiant išsiaiškinti, ar tokia daryba būdinga tik ištirtam regionui, ar visai Lietuvos teritorijai.

Numeris
Skyrius
Straipsniai