Žagarės šnektos sintaksinės ypatybės (remiamasi 1998–2003 metų įrašais)

  • Janina Švambarytė-Valužienė
Esminiai žodžiai: šnektos sintaksė, morfosintaksiniai reiškiniai, frazeologija, palyginimai, kalbos ekspresija

Anotacija

    Šiuo straipsniu autorė baigia Žagarės šnektos aprašą. Straipsnyje analizuojami sintaksiniai šios šnektos reiškiniai, aptariamos morfosintaksinės konstrukcijos (perficientyvas, reikiamybės, sąlygos raiška, artroidas), būdingos ir kitai baltų kalbai – latviams. Aprašoma tarminė sakinio subjekto, objekto, laiko, vietos, priežasties raiška. Apžvelgiama pridūriamųjų konstrukcijų ir šnektoje vartojamų sudėtinių sakinių jungtis. Remiantis Frazeologijos žodynu ir Palyginimų žodynu, apibūdinama šnektos frazeologija (tradiciniai frazeologizmai ir stabilieji žodžių junginiai), palyginimai, atkreipiamas dėmesys į įžvalgiai taikomą šnektos ekspresinę raišką.

Numeris
Skyrius
Straipsniai